Op de vijfstigste dag na Pasen, Pinksteren, zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar voor het Joodse  Wekenfeest. Een feest dat het verbond van God met mensen viert. Maar voor de leerlingen is het geen feest. Tien dagen eerder is Jezus opgenomen in een wolk en ten hemel gevaren. In de veertig dagen na Pasen is hij hen regelmatig verschenen. Maar op Hemelvaartsdag is hij door een wolk aan hun ogen onttrokken.

‘Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Handelingen 1:10-11

De leerlingen keren terug naar Jeruzalem, naar het huis waar ze verbleven.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Handelingen 2:2-4

Op straat geloven de mensen hun oren niet. In Jeruzalem woonden Joden uit allerlei verschillende landen. Ze horen de leerlingen praten over Gods grote daden in hún moedertaal. Na Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus de wijde wereld in. Zij brengen anderen het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus.

Bron: de kerk viert feest! Een uitgave van de Protestantse in Kerk Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >