COLUMN

Anita Winter

Sinds de zomervakantie hanteert de PGA-B een vast tarief van € 600,- voor rouw- en trouwdiensten in de Kruis-, Paas- en Pelgrimskerk vanuit ‘de zakelijke overweging dat het gebruik van een gebouw ook geld kost’. Nu we jaarlijks een fors tekort op de begroting hebben, is het niet vreemd dat de AK naar wegen zoekt om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen. En met relatief veel ouderen in onze gemeente beginnen de kosten voor diensten rond begrafenissen aardig aan te tikken. Vanuit zakelijk oogpunt dus een goede keuze.

Maar daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. ‘De zakelijke overweging dat het gebruik van een gebouw ook geld kost’ is ook van toepassing als het gebouw gebruikt wordt voor de gewone zondagse eredienst, voor kringen, koffie-ochtenden en zelfs voor vergaderingen. Krijgen die in de toekomst ook allemaal een tarief? ‘Ja, maar’, zullen voorstanders van de maatregel zeggen, ‘in de zondagse eredienst, de kringen, koffie-ochtenden en vergaderingen komen betrokken mensen, terwijl het bij diensten rond begrafenissen nog wel eens gaat om mensen die helemaal niet betrokken zijn en dan lekker gratis vanuit de kerk begraven worden. Dáárvoor betaal ik mijn kerkelijke bijdrage niet. En bovendien, als een dienst ergens anders – bijvoorbeeld in de aula van een begraafplaats – gehouden wordt, moeten mensen er ook dik voor betalen.’

Precies, ergens anders moet je er ook dik voor betalen, dus waarom zou het in de kerk gratis moeten? Misschien omdat het de kérk is? Een plek waar de gemeente niet alleen op zon- en feestdagen samenkomt in de eredienst, maar ook kan samenkomen in trouwdiensten en kerkdiensten van rouwdragen en gedenken (zie Kerkorde Ord. 5-1-2). Diensten rond begrafenissen van gemeenteleden zijn dan ook niet een aangelegenheid van een individu of familie, maar van de gemeente, en vallen – of er nu een predikant of een ‘gewoon’ gemeentelid in voorgaat – onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad (Ord. 5-1-5 en 5-2-1). Net als alle andere kerkelijke activiteiten. Waarom dan alleen voor deze activiteit een tarief?

Mag de kerk dan helemaal geen geld voor haar diensten vragen? Natuurlijk wel! Aan niet-leden kan het tarief van € 600,- worden berekend. En kerkleden mogen best weten dat de kerk niet buiten de wereld leeft en dus net als ieder ander voor van alles en nog wat moeten betalen. Het zou zelfs goed zijn als dat meer inzichtelijk wordt gemaakt: waar is bijvoorbeeld die € 600,- precies op gebaseerd? Maar dat betekent niet dat de kerk ook van de wereld moet worden door haar eigen leden als cliënten te zien aan wie ze haar diensten verkoopt. Vragen om een bijdrage in de kosten kan uiteraard altijd. Dat doet de kerk al, zoals met de Actie Kerkbalans, maar dat is iets anders dan een rekening sturen.

Geven aan de kerk, dat doe je niet omdat het moet, maar vanuit je hart.

Anita Winter, 18 januari 2019Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >