Het programma vorming en toerusting 2020 – 2021 verschijnt in september 2020

Folder Leren en bezinnen in lezingen en kringen >


Programma vorming en toerusting  2019 – 2020

Kerk in de Stad
Lezingen op het snijvlak van geloven, cultuur en samenleving
Een aantal avonden om je te scherpen, te verdiepen, te bezinnen en met elkaar in gesprek te gaan over een actueel thema of boek. Voor wie meer wil dan Twitter en nu.nl! De lezingen vinden op verschillende locaties in Amstelveen en Buitenveldert plaats. Locatie, datum en tijd worden later bekend gemaakt.

Meditatief bijbellezen: verhalen komen tot leven!
Als je stil wordt en je je voorstelt wat er in een bijbel-verhaal gebeurt, komt het verhaal tot leven. Als je je aandacht richt op de mensen die erin voorkomen en de vragen waarmee zij bezig zijn, ontdek je de betekenis ervan voor je eigen leven. Voor wie zoekt naar verstilling en geloofsverdieping.

Christelijke meditatie
Stil worden rondom een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus christelijke meditatie. Door dat woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping en leer je jezelf beter kennen en je gedachten los te laten. Iedere bijeenkomst begint met een korte inleiding op de meditatie en na de meditatie van ongeveer een half uur volgt een nagesprek. Ervaring is niet vereist.

Waar ik je zoek
Afgelopen jaar verscheen het boek van Werner Pieterse, Waar ik je zoek verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Het boek is bedoeld om ‘langzaam te lezen’. Wij doen dat in drie avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek. We gaan ervan uit dat u vooraf passages leest.

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen, joods geluid. Je zou hem een Schriftgeleerde kun­nen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Er staan scherpe polemieken in dit evangelie, waarin de auteur naar voren brengt dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit seizoen bij hoofdstuk 20.

‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
Gesprekskring van vrouwen (18-99 jaar), gelovig, twijfe­lend en ongelovig. Vrouwen die – al meer dan 30 jaar – inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen. Thema dit jaar: ouderdom en spiritualiteit. Dit komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf een aandeel leveren o.a. via een boek als van Herman Andriessen, De tijd te vriend houden.

Bezielde taal voor de betrokken lezer
Drie middagen rond poëzie en drie middagen rond een roman uit de Nederlandse literatuur. Leest u graag? Wist u dat samen lezen nog leuker is? Dit seizoen zoeken we enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen boek of poëzie te bespre­ken. U kunt zich opgeven voor poëzie én romans, maar ook voor één van de twee onderdelen van deze kring.
Voor romans voor 17 oktober leest u de roman Het vloekhout van Johan de Boose
Voor poëzie de gedichten krijgt u op die middag zelf

Studiekring over de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen
De brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen zijn late brieven van de apostel Paulus met een grote overeen­komst aan thematieken, die in verschillende contexten aan de orde worden gesteld. In beide brieven nemen Christus, de verlossing die Hij bewerkt heeft, en de nieuwe levenswijze van de gemeente in verbondenheid met Hem een centrale plaats in.

Dietrich Bonhoeffer
In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd. In drie avonden besteden we aandacht aan zijn biografie, zijn boek Navolging en lezen we een van zijn brieven. Als voorbereiding bevelen we het boekje Bonhoeffer 75 aan, dat u kunt bestellen bij: bonhoeffer75@kpnmail.nl voor € 2,- + porto.
De eerste avond met Evert van der Mede, de 2e met Sieb Lanser en de 3e met Werner Pieterse.

Ik bid dus ik ben
Een bespreking van het (moeilijke) boek van professor Bert Hoedemaker, Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie. Het is een hommage aan de (religieuze) verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. Dit boek onderzoekt de relevantie van de christelijke traditie in al haar bewegelijkheid.
Traditionele geloofsinhouden blijken, wanneer ze opnieuw worden doorvoeld en doordacht, allerminst passé. Ze kunnen de actuele problematiek van mens en mensheid juist verhelderen. Een rode draad in het boek is de aan­dacht voor het gebed. Het daagt niet-gelovigen én gelovi­gen uit hun plaats in de wereld, in gesprek met de eigen tijd, opnieuw en bewust in te nemen.

Cursus Religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze drie avonden over uiteenlopende thema’s:

  • Lutherlocaties in Thüringen
  • Het Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn, één van de oudste en meest beroemde orthodoxe kloosters, met een indrukwekkende geschiedenis en prachtige kunst
  • Het Benedictijner klooster Maria Laach en het voormalig Benedictijner klooster Amorbach.

Weekend in een klooster
Van 24 tot en met 26 april zijn we te gast bij de Franciscanen in Megen. We nemen deel aan de korte vieringen en er is ruimte voor ontmoeting met de broeders. We lezen het evangelie dat op zondag centraal staat. Er is ‘stille tijd’ en ruimte voor gesprek. Ieder heeft een eigen kamer, met gebruik van wc en douche op de gang. Er zijn trappen, geen lift. Het weekend is niet geschikt voor mensen die moeizaam lopen.
Locatie Klooster van de Franciscanen in Megen

Persoon en werk van Christus
Drie avonden over de persoon en het werk van Christus. Wat betekenen Zijn leven, lijden en opstanding voor de gemeente.

En er is meer….
Naast de boekbesprekingen, studiekringen en lezingen uit deze folder is er voor u nog meer aanbod. Er zijn gebedsgroepen, leeftijdsgroepen, diaconale activiteiten, bij­eenkomsten voor ouderen en meerdere kinderactiviteiten. Meer informatie vindt u in Present of op de website van de wijkkerken.


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >