Resultatenrekening van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert
begroting werkelijk werkelijk
Baten en lasten 2018 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 298.000 492.146 349.393
Bijdragen gemeenteleden 629.000 927.886 821.080
Totaal baten 927.000 1.420.032 1.170.473
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 495.000 478.374 482.035
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 187.000 240.270 174.662
Verplichtingen en bijdragen 56.000 65.703 67.397
Kerkgebouwen 220.000 200.629 206.469
Salarissen en vergoedingen 268.000 266.924 264.029
Kosten beheer en administratie 200.000 198.072 315.737
Totaal lasten 1.426.000 1.449.972 1.510.329
Resultaat kerkgemeenschap (baten – lasten) -797.000 -522.086 -689.249
Resultaat beleggingen (baten – lasten) 298.000 492.146 349.393
Resultaat totaal (baten – lasten) -499.000 -29.940 -339.856

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >