Resultatenrekening van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

werkelijk

begroting

werkelijk

Baten en lasten

2017

2017

2016

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

7.345

13.000

9.006

Bijdragen  van gemeenteleden

123.624

77.350

69.390

Totaal baten

130.969

90.350

78.396

Lasten

Bijdragen aan instellingen

44.420

50.150

40.974

Bijdragen aan projecten en activiteiten

25.146

32.100

18.646

Hulpverlening aan individuen

5.967

16.000

13.088

Organisatiekosten

5.806

7.000

5.980

Kosten beheer en administratie

10.347

13.800

10.219

Totaal lasten

91.685

119.050

88.907

Resultaat (baten – lasten)

39.284

-28.700

-10.511

De begroting 2018  laat een negatief resultaat zien van €36.980

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.

Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >