Resultatenrekening van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening)

werkelijk begroting werkelijk
Baten en lasten 2018 2018 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 7.055 8.500 7.345
Bijdragen  van gemeenteleden 77.242 66.950 123.624
Totaal baten 84.297 75.450 130.969
Lasten
Bijdragen aan instellingen 40.581 37.400 44.420
Bijdragen aan projecten en activiteiten 37.136 39.260 25.146
Hulpverlening aan individuen 8.130 15.000 5.967
Organisatiekosten 5.146 6.000 5.806
Kosten beheer en administratie 13.136 14.770 10.347
Afboekingen en vrijval 1.774
Totaal lasten 105.903 112.430 91.685
Resultaat (baten – lasten) -21.605 -36.980 39.284
De begroting 2019 laat een negatief resultaat zien van € 47.750

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.

Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >