Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad (afgekort AK) die  bestaat uit:

  • een preses, scriba en assessor, zijnde lid van elk van de drie protestantse wijkgemeenten;
  • een lid van elk van de vier wijkkerkenraden (dit is inclusief de Pauluskerk gemeente);
  • een lid aangewezen door respectievelijk het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en het ministerie van predikanten;

De AK laat zich verder bijstaan door taakgroepen. Dit leidt tot

  • een lid per taakgroep aangewezen door de betreffende taakgroep (voorbeeld: de Protestantse Jeugdraad).

In totaal bestaat de AK uit tenminste 11 leden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 7 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt minimaal 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges en de personeelsformatie. Verder hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8).

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >