– woensdag 23 januari
– Paaskerk
– van 20.00 tot 22.00 uur

Vooraf
Deze gemeentevergadering is in de eerste plaats bedoeld om u te informeren over de financiële situatie van de Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert nu en in de nabije toekomst. Er komen nog geen voorstellen van de Algemene Kerkenraad (afgekort: AK) als antwoord op de vraag ‘hoe nu verder?’.  De AK wil graag uw ideeën vernemen en deze meenemen in de voorstellen die we in de gemeentevergadering in de maand mei aan u willen voorleggen. Er is om die reden na de pauze voldoende tijd om uw eigen ideeën en inzichten in te brengen in de richting van de AK en het College van Kerkrentmeesters (afgekort: CvK). We hopen zo veel mogelijk gemeenteleden uit onze drie wijkgemeenten te mogen verwelkomen op deze vergadering.

Agenda

  1. Opening door Nelly Versteeg (voorzitter AK)
  1. De nieuwe Plaatselijke Regeling

Toelichting
De meeste artikelen zijn ongewijzigd overgenomen uit de bestaande regeling uit 2015. Artikelen die al staan in de PKN kerkorde worden niet meer opgenomen in de plaatselijke regeling.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De AK gaat werken met zogeheten taakgroepen. Deze taakgroepen bereiden elk het beleid voor op hun specifieke aandachtsgebied (denk aan jeugd, vorming & toerusting, communicatie, vernieuwing, diaconie, beheer & financiën). Het beleid wordt vastgesteld in de AK. De taakgroep neemt vervolgens de uitvoering van het beleid op zich.
  • Om de band tussen de AK en de wijkkerkenraden te versterken en de communicatielijnen tussen AK en wijken kort te houden, nemen de voorzitters van de wijkkerkenraden zitting in de AK.
  • De AK vergadert 6x per jaar (incl. 1-2 gemeentevergaderingen).
  • De wijkkerkenraden worden actief betrokken bij het opstellen van de PGA-B brede begroting door het (i.s.m. het College van Kerkmeesters) opstellen van een wijkbegroting.

Plaatselijke Regeling PGA-B >

De nieuwe regeling kan u ook per e-mail worden toegestuurd als u dit meldt via scribaak@pga-b.nl

Voor een relatief snelle behandeling van dit agendapunt is het wenselijk als u uw opmerkingen of vragen al voorafgaand aan de vergadering kenbaar maakt via bovenstaand e-mail adres.

3a.   De financiële situatie van onze gemeente nu en in de nabije toekomst.

Toelichting
Ook een aantal jaren geleden hadden we al elk jaar een tekort op onze kerkelijke activiteiten, maar dit tekort konden we altijd ‘wegpoetsen’ door het rendement op ons vermogen. Dat is het geld dat binnen komt uit onze aandelen, uit rente op ons spaargeld en uit de verhuur van huizen in Amsterdam. Die tijd is echter voorbij. Het tekort op onze kerkelijke activiteiten zal in 2019 ca € 800.000,- bedragen en in de jaren daarna oplopen tot ruim 1 miljoen euro in 2024. Dat komt omdat onze kerkelijke inkomsten met 5% per jaar dalen en onze kerkelijke uitgaven met 3% per jaar stijgen. Een dergelijk groot tekort wordt nooit meer ‘weggepoetst’ door het rendement uit ons vermogen (in 2019 is dat rendement ca € 300.000,-). We komen in 2019 dus met een netto tekort te zitten van ruim € 500.000,-. En dit tekort groeit snel door naar boven de  € 750.000 als we niets doen. We kunnen ons best enige tijd een tekort permitteren, want we hebben immers een groot vermogen waar wel wat vanaf mag. Maar zo’n steeds toenemend tekort mag en kan niet jaren voortduren

Er speelt ook nog iets anders. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerzaken (afgekort: CCBB) van de PKN in Noord – Holland heeft ons op de vingers getikt. Dat we geld halen uit ons vermogen om daarmee tekorten weg te werken, is niet het punt. Dat gebeurt momenteel in vele gemeenten. Maar dat we geen beleid hebben dat ‘vertaald’ is in een concreet plan voor onze financiën en personeel voor de komende zeg 5-10 jaar, dat vindt het CCBB zorgwekkend. Aangespoord door deze kritiek gaat de AK samen met het CvK en gevoed met ideeën die hopelijk ook door gemeenteleden worden aangedragen in de komende maanden een dergelijk plan maken. En we doen dit niet uitsluitend terwille van het CCBB. We hebben namelijk zelf zo’n plan nodig om verantwoord beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld bij verwacht of onverwacht vertrek van een predikant of kerkelijk werker.

3b.    Kosten voor gebruik kerkgebouwen in rekening brengen

Toelichting
In de context van bovengeschetste financiële situatie nam de AK al eind 2017 het besluit om kosten voor het gebruik van onze kerkgebouwen bij een uitvaart of trouwerij in rekening te gaan brengen. Toen stonden de ‘financiële verkeerslichten’ al op oranje. De AK weet van de bezwaren tegen dit besluit en van de moeite die sommige gemeenteleden er mee hebben. Op 25 september 2018 heeft met een aantal van hen een gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp. We weten ook dat andere gemeenteleden dit een begrijpelijke stap vinden. Naast de argumenten voor de inhoud van dit besluit, gaan we nader in op het proces van besluitvorming en de communicatie over dit besluit. Beide laatstgenoemde punten wil de AK echt anders gaan doen, nu we met elkaar voor belangrijke beslissingen staan.

PAUZE

  1. In gesprek over inkomsten en uitgaven van onze gemeenten

Toelichting
Als input voor dit gesprek in kleine groepen krijgt u de beschikking over de informatie uit de presentatie van voor de pauze en over de wijkbegrotingen voor 2019.

  1. Afsluiting

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >