MET HET OOG OP ZONDAG

De Bergrede


Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”

De bekendste uitspraken van Jezus kun je lezen in de bergrede, woorden die Jezus uitsprak terwijl Hij op een berg was en tegen zijn leerlingen sprak. Je kunt dit onderwijs van Jezus lezen in het bijbelboek Matteüs in de hoofdstukken vijf tot en met zeven. Door de eeuwen heen hebben gelovigen dit onderwijs gezien als het belangrijkste onderwijs van Jezus. Overigens: in het bijbelboek Lucas spreekt Jezus ongeveer dezelfde woorden uit, maar dan op een vlakte, in het open veld. Daarom wordt dit wel de veldrede genoemd.

Voor wie?

De bergrede is geen politiek programma of een leefregel voor álle mensen, maar de woorden van Jezus zijn heel bewust gericht aan zijn leerlingen. Mensen die in Hem geloven als de Zoon van God en willen leren leven zoals God dat graag wil. Jezus legt in de bergrede precies uit wat Hij van zijn leerlingen verwacht. Hij vraagt hen om wérkelijk anders te leven in deze wereld zodat de mensen om hen heen kunnen zien dat Hij de Zoon van God is.

Wat kun je leren?

Jezus legt uit wat echt geluk eigenlijk is, hij schetst daarmee een scherp contrast met wat de meeste mensen vaak onder geluk verstaan. Jezus leert zijn leerlingen dat ze heel belangrijk voor hem zijn omdat ze middenin deze wereld laten zien wie God is zodat de mensen op hun beurt God gaan aanbidden. Ook bespreekt Jezus een aantal voorschriften uit het Oude Testament waarbij Hij uitlegt wat ze werkelijk betekenen. Bijvoorbeeld: als je naar een ander kijkt en naar bed wil terwijl diegene al met een ander getrouwd is, heb je voor God al overspel gepleegd. Denken is hetzelfde als doen in het koninkrijk van God. Dat zijn stevige woorden!

Hoe moet je bidden?

In de bergrede leert Jezus zijn leerlingen hoe ze het beste kunnen bidden. Hij geeft het ‘Onze Vader’ als een soort modelgebed wat gelovigen kunnen gebruiken als zij bidden. Niet zozeer om alleen maar na te bidden, maar om te leren uit welke onderdelen een goed gebed moet bestaan.

Geen zorgen maken

Volgens Jezus is er een enorme tegenstelling tussen koninkrijken op deze aarde en het koninkrijk van God. Zo leert Hij dat zijn leerlingen zich geen zorgen hoeven te maken over voedsel, kleding of hun gezondheid. Zijn advies is om zoveel mogelijk tijd te stoppen in het zoeken naar dat koninkrijk van God, alle andere dingen in de wereld waar we vaak zo druk mee zijn, zijn volslagen onbelangrijk.  Let op, laat je niet van de wijs brengen door mensen die mooi praten maar niet op God gericht zijn (valse profeten) maar zorg dat je de woorden die Jezus heeft uitgesproken ook werkelijk doet, zodat het goed met je gaat en je gelukkig bent.

Het rooster geeft als evangelie aan: Matteüs 5:1-12


De Bergrede
Fra Angelico 1387 – 1455
fresco (204 × 207 cm) — 1436 – 1443
Museo di San Marco, Florence

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 5:2

Dit is een van de fresco’s die Fra Angelico schilderde op de wanden van de cellen in het klooster van San Marco. Deze bevindt zich in cel 32.

In de bergrede zet Jezus zijn visie uiteen op de tien geboden en andere elementen van het Oude Testament. De gelijkenis met Mozes die de berg afdaalt is dan ook voor de hand liggend.

Er zit enige symboliek in de kleuren van het gewaad van Jezus. Het rood wijst op bloed en daarmee op zijn menselijke kant, terwijl het blauw symbool is van goddelijkheid.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >