MET HET OOG OP ZONDAG

Rorate


Zondag 22 december vieren we de vierde Adventszondag. Deze zondag wordt Rorate genoemd. Het kind dat met Kerst geboren wordt, en parallel daaraan alle mensenkinderen, worden in de taal van de joods-christelijke traditie wel eens vergeleken met bloemen die water nodig hebben. Een van de kerstliederen heeft het over ‘Een roos die is ontloken’.

Bloemen in het algemeen, kerstrozen in het bijzonder, zijn voor hun groei afhankelijk van vocht dat hun wordt toegediend.

We worden uitgenodigd om de Kerstroos te laten bloeien door hem te zegenen met het vocht van liefde, warmte en vrede.


Wees niet langer vertoornd, o Heer,
denk niet langer aan onze zonden.
Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden,
Sion is tot woestijn geworden.
Jerusalem is verdord,
het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid,
waar onze vaderen U geprezen hebben.

Refrein: Dauwt, hemelen, van boven,
gij, wolken, beregene de rechtvaardige.
Opdat de aarde zich zal openen
en de Heiland er uit zal ontspruiten.

We hebben gezondigd en zijn onrein geworden
en zijn ter aarde gevallen als een blad,
en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen.
U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. – Refrein.

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk,
en zend ons degene, die U zenden wil.
Zend het Lam, de heerser van de Aarde,
van de rotsen der woestijn tot de berg van de dochter van Sion,
opdat hij het juk van onze knechting wegneemt. – Refrein.

Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk!
Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet,
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?
Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser. – Refrein.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >